tne6jfh

Image

Svoz odpadu

Informace pro občany Moravské Třebové

Pro město Moravská Třebová zajišťuje nakládání s odpady společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o. (dále jen TSMT).

Svoz komunálního odpadu

 • Město Moravská Třebová je pro potřeby zajištění svozu komunálního odpadu rozděleno na 3 svozové okruhy + Boršov (viz Svozový kalendář).
 • Město Moravská Třebová má zaveden evidenční systém odpadového hospodářství (MESOH), díky kterému lze adresně sledovat produkci odpadu, počet vyvezených nádob apod. Z tohoto důvodu musí mít každá nádoba čárový kód, který lze vyzvednout v sídle společnosti TSMT. Nádoba bez čárového kódu nebude vyvážena.

Frekvence svozu soukromých nádob občanů

 • směsný komunální odpad: 1x za 3 týdny,
 • plast, papír: 1x za 4 týdny,
 • bioodpad: 1x týdně (v zimním období 1x za 2 týdny).
Jarní a podzimní mobilní svoz odpadu
 • V jarním (duben - květen) a podzimním období (říjen) jsou v ulicích města Moravská Třebová umisťovány velkoobjemové kontejnery a vlečky na:
  kontejner odpad ze zahrad a veřejných prostranství (listí, větve, tráva),
  traktorová vlečka objemný a nebezpečný odpad (skříně, matrace, televizory, ledničky, zářivky, výbojky, plechovky od barev).
 • Kontejnery a vlečky jsou přistavovány za stálého dozoru pracovníků TSMT.
 • Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu mohou přebírat, a proto je nutné dbát jejich pokynů a nepožadovat nakládku jiných druhů odpadů, než je uvedeno.
 • Kontejnery a vlečky nejsou určeny k odložení směsného komunálního odpadu z domácností (k tomu slouží soukromé popelnice), ani k odložení tříděných odpadů (papír, plast, sklo – k tomu jsou určeny kontejnery na veřejných kontejnerových stáních). Dále nejsou určeny ani k odložení stavebních odpadů (vybouraná bytová jádra, suť, eternit, lepenka,…), odpadů z automobilů (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny) nebo odpadů tekutých (chemikálie, barvy, oleje). Tyto odpady je možno uložit za úhradu na sběrovém dvoře Moravská Třebová, Zahradnická ul.
 • Termíny přistavení – viz Svozový kalendář.

Související právní předpisy

 • Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 6/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
 • Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 4/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství = „poplatek za komunální odpad“.

Poplatek za komunální odpad

 • Poplatek lze uhradit pouze přímo městu Moravská Třebová.
 • Více info v Občanském informačním centru Městského úřadu Moravská Třebová, tel. 461 353 111.
logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová