TECHNICKÉ SLUŽBY SLAVÍ 20. NAROZENINY

Vytisknout
Kategorie: Uncategorised

logo20let

Technické služby Moravská Třebová s.r.o. slaví 20 let od založení. Společnost byla založena 9.7.2002 městem Moravská Třebová v rámci transformace původní příspěvkové organizace města, svoji činnost pak započala na přelomu léta a podzimu 2002.
TS vykonávají řadu činností, a to jak pro samotné město Moravská Třebová, tak i pro okolní obce a jiné podnikatelské subjekty v rámci své podnikatelské činnosti.

 

 

Technické služby Moravská Třebová s.r.o. slaví 20 let od založení. Společnost byla založena 9.7.2002 městem Moravská Třebová v rámci transformace původní příspěvkové organizace města, svoji činnost pak započala na přelomu léta a podzimu 2002.
TS vykonávají řadu činností, a to jak pro samotné město Moravská Třebová, tak i pro okolní obce a jiné podnikatelské subjekty v rámci své podnikatelské činnosti.


ZAMĚSTNANCI

Celkem společnost zaměstnává cca 65 osob na trvalý pracovní poměr, v období jaro-podzim se počet zaměstnanců může zvyšovat až o cca 15 sezónních pracovníků. Nejvíce zaměstnanců měly TS v roce 2018 (cca 90), v posledních letech je počet zaměstnanců víceméně stabilní. Společnost splňuje povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením, v současné době takových osob zaměstnává 6.
V rámci spolupráce s Úřadem práce ČR společnost vytváří pracovní místa pro několik osob na veřejně prospěšné práce (VPP). Dále u TS lze vykonávat veřejnou službu (VS) nebo obecně prospěšné práce (OPP).

ČINNOSTI
Svoz odpadu (město Moravská Třebová, 14 okolních obcí)

Provoz sběrných dvorů (Moravská Třebová, Boršov)

Provoz kompostárny a překladiště Hamperk

Úklid města, péče o městský mobiliář (lavičky, koše, ...)

Údržba zeleně

Správa městských komunikací, zimní údržba

Správa nemovitostí (nemovitosti města; nemovitosti společenství vlastníků a bytových družstev)

Správa sportovišť (dětská hřiště, aquapark, zimní stadion, atletický stadion, tenisové kurty, Fit stezka
Křížový vrch, Rekreační areál Knížecí louka)

Správa Hřebečských důlních stezek

Správa hřbitovů (Moravská Třebová, Boršov)

Správa veřejného osvětlení

Správa parkovacích automatů

Provoz veřejného WC (Zámek Moravská Třebová, autobusové nádraží)

Výlep plakátů na plakátovacích plochách, pronájem reklamních ploch na veřejném osvětlení

Prodej materiálu a zboží

PRACOVIŠTĚ
Hlavním pracovištěm společnosti je areál na adrese Zahradnická 21, kde se nachází kanceláře, dílny, garáže, sklady a sběrný dvůr Moravská Třebová.
Dalšími pracovišti se zázemím pro dlouhodobou přítomnost zaměstnanců jsou kompostárna a překladiště Hamperk, hřbitov Moravská Třebová a hlavní městská sportoviště (aquapark, zimní stadion, atletický stadion).

ZAJÍMAVOSTI
Ročně faktur přijatých: 2 300

Ročně faktur vydaných: 3 500

Ročně dokumentů přijatých poštou: 2 000

Ročně dokumentů přijatých do DS: 1 800

Ročně vyřízených objednávek: 500


Ve městě Moravská Třebová se TS starají o:

250 ks košů

290 ks laviček

490 ks kontejnerů na tříděný odpad na 106 kontejnerových stáních

85 prvků na 14 dětských hřištích

643 dešťových vpustí

Ve městě Moravská Třebová TS ročně vyvezou:
50 000 ks nádob se směsným odpadem

15 200 ks nádob s plastem

8 800 ks nádob s papírem

2 800 ks nádob s bioodpadem

Správa nemovitostí
Ročně vyřízených požadavků na opravy: 450

SN se stará o
291 městských bytů 55 městských nebytových prostor a domů objekty občanské vybavenosti a jiné – KD Boršov, kavárna na Knížecí louce, budova bývalé Miltry, budova bývalého mlýna, Zámek, kapličky, městská ubytovna 800 bytů v 70 nemovitostech SVJ a a BD.

NOVINKY POSLEDNÍCH LET
V posledních letech probíhá hlavně obnova vozového parku, který je bohužel již velmi zastaralý.
V roce 2020 byla zadána veřejná zakázka na nákup popelářského vozidla s vlastním vážním systémem. To bylo nakonec pořízeno za částku cca 5 mil. Kč bez DPH a uvedeno do provozu na jaře 2021.
V průběhu roku 2021 bylo zakoupeno nové užitkové vozidlo se sklápěčem, několik nových velkoobjemových kontejnerů, 2 samojízdné rotační sekačky na trávu a vibrační deska.
Na konci roku 2021 začalo budování nájezdové automobilové mostní váhy na překladišti Hamperk, která byla zprovozněna na jaře 2022. Současně zde bylo vybudováno nové zázemí pro obsluhu překladiště.
V dubnu 2022 byl zakoupen nový zametací vůz a bylo pořízeno nové technické vybavení pro evidenční systém MESOH.

CO PLÁNUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
V dubnu 2022 byla zadána veřejná zakázka na nákup dalšího popelářského vozidla. Jeho pořízení a uvedení do provozu by mělo proběhnout v průběhu roku 2023.
Zároveň proběhlo výběrové řízení na nákup kolového teleskopického nakladače, který bude dodán a uveden do provozu v průběhu června 2022.

Neustále se snažíme zlepšovat naše služby, protože si uvědomujeme, že naše činnost je vizitkou našeho města. Děkujeme všem občanům za spolupráci při nahlašování vzniklých problémů či nedostatků ve městě. Snažíme se vždy vše neprodleně řešit, ale bohužel není reálné, abychom o veškerých problémech věděli ihned. Neváhejte se nám v těchto případech ozvat na níže uvedené kontakty.
Všichni chceme mít krásné, čisté město, a proto je třeba, abychom si vzájemně pomáhali a vycházeli si vstříc.

 

Děkujeme Vám za projevenou přízeň a těšíme se na další období spolupráce.

 

Už 20 let jsme tu pro Vás!

Copyright 2011 Aktuálně:. Vytvořil Tomáš Alexandr
Joomla Templates by Wordpress themes free