Aktuálně:

V areálu hřbitova otevíráme naučnou vycházkovou trasu.

naucna stezkanaucna stezkanaucna stezka

Odkrýva historická, umělecká a architektonická fakta.

Na hřbitově bude k dispozici průvodce ( v tištěné podobě)

Prohlédnout si ho můžete zde.

naucna stezkanaucna stezkanaucna stezkanaucna stezka


 

foto rozptylová loučkafoto rozptylová loučkafoto rozptylová loučkafoto rozptylová loučka

Dodatek č. 3 Řádu veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště schválený radou města dne 22. července 2002 usnesením č. 2669/220702,
ve znění usnesení č. 2687/050802 ze dne 5. srpna 2002 , v platném znění se mění takto:

Čl. 1.

Řád veřejného pohřebiště se doplňuje o Čl. 10, který zní:

Provoz rozptylové loučky

1. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí na veřejném pohřebišti v Moravské Třebové na Křížovém vrchu na místě předem k tomuto účelu určeném.

2. Rozptyl zpopelněných ostatků může provádět pouze provozovatel veřejného pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem.

3. Rozptyly zpopelněných ostatků zajišťuje pro provozovatele veřejného pohřebiště na základě dohody firma Pohřební služba Věra Netolická, Marxova 211/1a, Moravská Třebová, IČ: 12358185

4. Rozptyl zpopelněných ostatků lze provést na přání projevené objednatelem po předložení dokladu o zpopelnění, případně po předložení potvrzení o vyjmutí urny z hrobu, potvrzené provozovatelem veřejného pohřebiště (v případě když se např. ruší hrobové místo) a po uhrazení poplatku správci pohřebiště.

5. Urny se zpopelněnými ostatky určené k rozptylu se předávají po předchozí domluvě ve firmě Pohřební služba Věra Netolická, Marxova 211/1a, Moravská Třebová, IČ: 12358185

6. Provozní doba rozptylové loučky (rozptyly zpopelněných ostatků s účastí objednatele) je: - pouze v měsících květen až říjen 

7. Termín a čas rozptylů se sjednává osobně v Pohřební služba Věra Netolická, Marxova 211/1a, Moravská Třebová.

8. Rozptyl se neprovádí v období listopad - duben.

9. Rozptyl se provádí bez účasti objednavatele, ale i s účastí objednatele. 

10. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí rozsypáním popele na zem, a to na konkrétním místě na rozptylové loučce na ploše cca 1m2.

11. Místa rozptylů nejsou zjevně označena.

12. Vstup na rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán.

13. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou na rozptylové loučce k tomuto účelu vyhrazené. Provozovatel veřejného pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

14. Na rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách.

15. Dozor nad pořádkem na rozptylové loučce provádí provozovatel veřejného pohřebiště.

16. Správce pohřebiště vede evidenci související s provozováním rozptylů ve zvláštní knize, která obsahuje následující údaje:
- jména a příjmení osob, jejichž zpopelněné ostatky jsou na rozptylové loučce rozptýleny,
- datum jejich narození a úmrtí a rodná čísla, byla-li přidělena,
- datum a místo zpopelnění a číslo dokladu o zpopelnění,
- hřbitov a číslo hrobu, ze kterého byly zpopelněné ostatky (urna) vyjmuty,
- datum rozptylu,
- jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu objednatele rozptylu.

Čl. 2.

Článek 10, závěrečná ustanovení, se nově označuje jako Čl.11.

Čl. 3

Další ustanovení řádu veřejného pohřebiště zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 Řádu veřejného pohřebiště byl schválen Radou města Moravská Třebová
na jejím zasedání dne 24. června 2013, usnesením č. 3302/R/240613.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti od 1. července 2013.

V Moravské Třebové dne

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města

Ing. Václav Mačát
místostarosta města


foto rozptylová loučkafoto rozptylová loučkafoto rozptylová loučkafoto rozptylová loučkafoto rozptylová loučka

foto rozptylová loučkafoto rozptylová loučkafoto rozptylová loučkafoto rozptylová loučka

 

 

rozp loucka2Rozptylová loučka na hřbitově v Moravské Třebové

Od července byla uvedena do provozu rozptylová loučka na hřbitově v Moravské
Třebové.
Bližší informace o podmínkách rozptylu pan J. Dvořák tel. 736678376.

Číst dál: Rozptylová loučka na hřbitově

foto3  foto3  foto5  foto6

Otevírací doba hřbitova:

říjen-březen od 8:00 - 17:00 duben-září od 7:00 - 20:00

V den památky zesnulých:

7:00 - 19:00, včetně předcházející soboty a neděle

Za výkop hrobu je účtována částka 4130Kč bez DPH v letních měsících a 4956Kč bez DPH v zimních.
Ceny jsou platné od 1.1.2018.

Od července 2013 byla uvedena do provozu rozptylová loučka na hřbitově v Moravské Třebové.
Bližší informace o podmínkách rozptylu pan J. Dvořák tel. 736678376.

rozp loucka1   rozp loucka2

 


 

foto1  mapa  foto2 

Copyright 2011 Aktuálně:. Vytvořil Tomáš Alexandr
Joomla Templates by Wordpress themes free